Categories
Uncategorized

НП „Заедно в изкуствата и спорта“

НП „Заедно в изкуствата и спорта“

Уважаеми ученици и родители,

Информираме Ви, че ОУ „Христо Смирненски“ с  Радуил, кандидатства за участие в Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2023/2024 г . За сформиране на групи и отбори в следните направления:

Модул 1 Изкуства

Група: Народни танци 

Възраст: 1-4 клас


Модул 2 Спорт

Отбор по Баскетбол – момчета

Възраст: 5-7 клас.
Заниманията с изкуства и спорта развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект.
Училището има нужда от квалифициран  Хореограф, за воденето на групата по Народни танци и треньор по Баскетбол.

Categories
Uncategorized

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).
Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
Специфичните цели са свързани с подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда; със създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене; с насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.
Проектът предвижда следните дейности:
Дейност 1. Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
Дейност 2. Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
Дейност 3. Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.